ВАЖЛИВО! Google блокує сервіси на территорії Донбасу і не тільки…

Це дуже важливий пост. Сьогодні мені написав друг зі Славʼянську, про те, що навіть на підконтрольній Україні территорії не працюють деякі сервіси. Найгірше – реакція компанії Google, яка начебто таким чином визнає псевдоутворення ДНР і ЛНР. Нижче його текст на трьох мовах, щоб зрозуміли всі. Почитайте та поширте, будь ласка. Якщо в вас є якісь юристи, які можуть посприяти вірішенню питання – пишіть! Дякуємо!

Текст на українській мові

Декілька днів потому на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей переслали працювати міжнародні сервіси. Хтось не зміг сплатити за допомогою Google One, хтось Google Premium, перестала працювати безконтактна оплата Apple та Google. 

Також немає доступу до міжнародних освітніх сайтів, наприклад, таких як udemy.com. Користувачам міжнародної системи платежів Payoneer прийшли листи, в яких йдеться, що у зв’язку з санкціями США їхні акаунти з 21 березня будуть заблоковані і пропонується вивести свої кошти, інакше вони втратять доступ до них і відновити його зможуть лише через суд. 

Після цього листа почала прорисовуватись ситуація та напрямок, де шукати інформацію. В інтернет-пошуку знайшлася наступна відповідь служби підтримки Google:

Відповідь експерта Google

У зв’язку з нещодавніми діями Росії в Україні кілька країн оголосили про санкції проти Росії, конкретних осіб та організацій (російських посадових осіб або фінансових установ) та певних географічних регіонів (Донецька (ДНР) та Луганська (ЛНР) області в Україні). Тому проведення платежів у сервісах Google, у тому числі додавання банківських карток, може бути недоступним!

Ми розуміємо, що ці санкції вплинуть на користувачів сервісу, але ситуація поки що така. 

https://support.google.com/pay/thread/153353451/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0?hl=ru

Як видно з відповіді, написаної офіційним консультантом служби підтримки з Росії, Google визнає псевдоутворення ДНР та ЛНР. Що ще помічено, нові скарги на ситуацію автоматично позначаються як повтори і не йдуть на розгляд живим людям. Знову ми стикаємося із ситуацією, де вирішення питань української спільноти здійснюється у країні, яка веде відкриту війну проти нас. 

З такою ж проблемою зіткнулися усі громадяни України, які були прописані на території Донецької та Луганської областей. На них накладено обмеження, навіть якщо вони давно не проживають у цих областях, але мають у них прописку. Ситуація виглядає так, що Міжнародні компанії, відверто кажучи, вже «подарували» ці області Росії повністю. 

Тому ми звертаємось до всіх юристів та просимо домогтися справедливості щодо міжнародних компаній за посягання на територіальну цілісність України.

Але наразі треба допомогти нашим громадянам. У нас є люди, чиї картки залишилися в банкоматі. Багато банків закрилися або їхня діяльність дуже обмежена, і зараз наші співвітчизники можуть розплатитися лише безконтактно за допомогою телефону.  

Тому поки йде війна, потрібно якнайшвидше допомогти людям, які втрачають доступ до своїх грошей, а вони часто останні.

Текст на русском языке

Несколько дней назад, на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, перестали работать некоторые международные сервисы.  Кто-то не смог оплатить Google One, кто-то Google Premium, перестала работать бесконтактная оплата Эпл и Гугл. 

Также нет доступа к международным образовательным сайтам, например udemy.com. Пользователям  международной системы платежей Payoneer пришли письма, в которых говорится, что в связи с санкциями США их аккаунты с 21 марта будут заблокированы и предлагается вывести свои средства, иначе они потеряют  доступ к ним и восстановить его смогут только через суд.

После этого письма начала прорисовываться ситуация и направление, где искать информацию. В интернет-поиске нашелся следующий ответ службы поддержки Гугла:

Ответ эксперта Google

В связи с недавними действиями России на Украине несколько стран объявили о санкциях против России, конкретных лиц и организаций (российских должностных лиц или финансовых учреждений) и определенных географических регионов (Донецкая (ДНР) и Луганская (ЛНР) области в Украине).

Поэтому проведение платежей в сервисах Google, в том числе добавление банковских карт, может быть недоступно!

Мы понимаем, что эти санкции повлияют на пользователей сервиса, но ситуация пока что такая.

https://support.google.com/pay/thread/153353451/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0?hl=ru

Как видно из ответа, написанного официальным  консультантом службы поддержки из России, Гугл признает псевдообразования ДНР и ЛНР. Что еще замечено, новые жалобы на ситуацию автоматически помечаются как повторы и не идут на рассмотрение живыми людьми. Снова мы сталкиваемся с ситуацией, где решение по вопросам украинского сообщества принимаются в стране, которая ведет открытую войну против нас.

С такой же проблемой столкнулись все граждане Украины, которые были  прописаны на территории Донецкой и Луганской областей. На них наложены ограничения, даже если они давно не проживают в этих областях, но имеют в них прописку.

У нас есть люди, у которых карты остались банкомате, многие банки закрылись или их деятельность очень ограничена, и сейчас наши граждане могут расплатиться только бесконтактно с телефона. Ситуация выглядит так, что Международные компании, откровенно говоря, уже “подарили” полностью эти области России. 

Мы обращаемся также ко всем юристам и просим добиться справедливости в отношении международных компаний за посягательство на территориальную целостность Украины.

Ну а пока идет война, нужно как можно быстрее помочь людям, которые теряют доступ к своим деньгам, а они часто последние.

Text on english

Recently, international services have been stopped working in the territories of Donetsk and Luhansk regions controlled by Ukraine. Someone couldn’t pay with Google One, someone couldn’t use Google Premium. What is more, Apple and Google services of contactless payment stopped working. 

There is also no access to international educational sites, such as udemy.com. Payoneer users of the international payment system have received letters stating that their accounts will be blocked due to US sanctions from March 21 and it is proposed to withdraw their money, otherwise they will lose access to them and will be able to restore it only in court. 

After this letter, the situation and the direction where to look for information began to emerge. The following search response from Google Support has been found on the Internet:

Google Expert Response

In connection with Russia’s recent actions in Ukraine, several countries have announced sanctions against Russia, individuals and organizations (Russian officials or financial institutions) and certain geographical regions (Donetsk (DPR) and Luhansk (LPR), and regions in Ukraine). Therefore, making payments on Google services, including adding bank cards, may not be available!

We understand that these sanctions will affect users of the service, but the situation is still the same. 

https://support.google.com/pay/thread/153353451/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0?hl=ru

As can be seen from the answer written by the official consultant of the support service from Russia, Google recognizes the pseudo-formation of the DPR and LPR. What’s more, new complaints about the situation are automatically marked as repetitions and are not considered by alive people. Once again, we have faced a situation where the issues of the Ukrainian community are being resolved in a country that is waging an open war against us. All citizens of Ukraine registered in Donetsk and Luhansk regions have faced the same issue. Restrictions are imposed on them, even if they have not lived in these areas for a long time, but have a residence permit. 

The situation is such that international companies, frankly, have already “gifted” these areas of Russia completely. Therefore, we appeal to all lawyers and ask for justice for international companies for encroaching on the territorial integrity of Ukraine.

But now we need to help our citizens. We have people whose cards got stuck in the ATM. Many banks have closed or their activities are very limited, and now our compatriots can only pay contactless by phone. 

Therefore, while the war is going on, we need to help as soon as possible people who are losing access to their money because they are often the last.

 

Please wait...
Теги: , , , , , , , , , ,
0
4 Комментарий
Сначала Новые
Сначала Старые Популярные
guest

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Wladek
Wladek
2 лет назад

Мне тоже пришла подобная рассылка от payoneer (и это только начало) с просьбой вывести все средства до 21 марта, сам из Луганской области (ОРДЛО). Понимаю, что следом будут и другие сервисы, никаких бирж, торгов, стоков, где лично я зарабатывал – не будет, и не будет их только потому, что мой дом оккупирован 8 лет назад. Интересно выходит, цивилизованный мир плевать хотел на целостность Украины, хорошая поддержка граждан Украины. Вместо облегчения доступа к различным сервисам и услугам нам затягивают удавку на шее.

Please wait...
Rorshak
Rorshak
2 лет назад

ребята как думаете что будет дальше после всей этой военной операции ?

Please wait...
Петро
Петро
2 лет назад
Ответ  Rorshak

Порошенко захлинеться клiторним маслом
Захiд вже вкотре продемонструе готовнiсть воювати з клятой рашкою до останнього украiнця
Але украiнцям це не допоможе
Пан Ляпота продовжить писати росiйскою.. Ой, лишенько, що ж це я… Свинособачопсячою.

Усе буде тризуб, коротше кажучи. Збитий “Калiбром”. Ось такий:
8===э

Please wait...
Петро
Петро
2 лет назад
Ответ  Петро

Однопартiйцi лютого до ворогiв Украiни вiдсмоктувача пiсьок Ляшка наставили менi дiзлайкiв. Чи як воно по вашому… подйобок… невподобайок!

Пиздуйте фарбувати мости у жовто-блакитний, шоб орки не змогли проiхати. Довбойоби.

Please wait...
Наверх

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: